Privacyverklaring

Bij het maken van een afspraak met Celien Arts Fotografie ga je akkoord met onderstaande privacyverklaring.

Celien Arts Fotografie, gevestigd in Ulft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:
Celien Arts
Ulft, Gelderland
www.celienartsfotografie.nl
info@celienartsfotografie.nl

KVK: 67641598

De functionaris gegevensbescherming van Celien Arts Fotografie is Celien Arts, te allen tijde te bereiken op info@celienartsfotografie.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Celien Arts Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van de diensten van Celien Arts Fotografie en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mailadres, website en social media profiel
 • Foto’s van de door jou geboekte fotoreportage
 • Overige gegevens die je zelf verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.
De website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Celien Arts Fotografie kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@celienartsfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt.
Celien Arts Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Contact leggen voor een afspraak voor een fotoreportage.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn reportages en diensten.
 • Om goederen bij je af te leveren.
 • Het afhandelen en verwerken van uw betaling.
 • Voor het gebruik van foto’s op website en social media, mits akkoord bevonden.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Celien Arts Fotografie neemt niet de beslissing op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Celien Arts Fotografie) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard.
Celien Arts Fotografie bewaart de factuurgegevens tien jaar. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Fotobestanden worden drie jaar na datum van de reportage verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden en Celien Arts Fotografie zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in de opdracht van Celien Arts Fotografie, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies of verglijkbare technieken die worden gebruikt.
Celien Arts Fotografie maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Celien Arts Fotografie.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Celien Arts Fotografie een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou worden bewaard in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@celienartsfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt een kopie van jouw identiteitsbewijs gevraagd. Maak een kopie en maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw eigen privacy. Binnen vier weken wordt er gereageerd op jouw verzoek. Celien Arts Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd.
Celien Arts Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@celienartsfotografie.nl